ЗАТВЕРДЖЕНО                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова Миколаївської РДА                                   Голова Миколаївської районної ради

_________Я.С.Лукомський                                     ________Т.Б. Зубрицький

          

П Р О Г Р А М А

військово-патріотичного виховання молоді

Миколаївського району

Львівської області на 2018 рік

ПОГОДЖЕНО                                                     ПОГОДЖЕНО

Голова постійної комісії з питань                     Голова постійної комісії з питань                    

економіки, бюджету, податків                           освіти , духовного і національного

розвитку підприємництва                                   відродження

Миколаївської районної ради                            Миколаївської районної ради

___________Л.І.Сорочак                                     ______________Я.В.Крашевський

____________2018   рік                                       _____________2018 рік

ПОГОДЖЕНО                                                    ПОГОДЖЕНО

Заступник голови                                                 Начальник фінансового управління

Миколаївської РДА,                                             Миколаївської РДА                                            

до компетенції якого входить програма

___________В.В.Козоглодюк                             ______________З.М.Москалюк

____________2018   рік                                       _____________2018 рік

ПОГОДЖЕНО                                                    ПОГОДЖЕНО

Начальник відділу економічної політики       Начальник відділу освіти

Миколаївської РДА,                                           Миколаївської РДА ,  

                                                                             співрозробник програми

                                      

___________М.І.Ланчевич                             ______________О.І.Лехович

____________2018   рік                                       _____________2018 рік

Миколаївський район

2018 рік

ПРОГРАМА НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ У МИКОЛАЇВСЬКОМУ РАЙОНІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                 НА 2018 рік

                                             1. Паспорт програми

1. Ініціатор розроблення програми "8-й окремий батальйон Української Добровольчої Армії" ГО"Аратта-Альянс"
2. Розробник програми "8-й окремий батальйон Української Добровольчої Армії" ГО"Аратта-Альянс"
3. Співрозробники програми Відділ освіти Миколаївської РДА , Сектор у справах   сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації, служба у справах   дітей Миколаївської районної державної адміністрації, Миколаївський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
4. Відповідальний виконавець програми Відділ освіти Миколаївської РДА "8-й окремий батальйон Української Добровольчої Армії" ГО"Аратта-Альянс",сектор у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації, служба у справах     дітей Миколаївської районної державної адміністрації, Миколаївський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, керівники ЗЗСО, ЗДО, ЗПО
5. Учасники програми Відділ освіти Миколаївської РДА "8-й окремий батальйон Української Добровольчої Армії" ГО"Аратта-Альянс",сектор у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації, служба у справах   дітей Миколаївської районної державної адміністрації, Миколаївський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, заклади ЗЗСО, ЗПО, ЗДО
6. Термін реалізації програми 2018 рік
7. Бюджет програми

   247 000 тис. грн.

        

2. Визначення проблем, на розвязання яких спрямована програма

Революція Гідності, жертовний подвиг Героїв Небесної Сотні, події, які нині переживає український народ ще раз засвідчили, що проголошена у 1991р. державна незалежність потребує постійного захисту, забезпечення національно-патріотичного та військово-патріотичного виховання дітей та молоді.

Революційні зміни у листопаді 2013 - березні 2014 р., війна на Сході країни продемонстрували готовність молодого покоління відстоювати національні цінності, українську державність, орієнтацію на фундаментальні орієнтири світової цивілізації; засвідчили виховання української молодої людині в дусі толерантності і поваги до інших національних спільнот і релігійних конфесій, бажання долучитися до сім'ї народів, які творять спільний європейський дім.

Оскільки патріотизм набуває нині особливого значення, відтак виникає гостра потреба у розробці Програми національно-патріотичного виховання, яка б визначала стратегію цілеспрямованого і ефективного процесу розвитку суб’єкта громадянського суспільства, громадянина – патріота України.

Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді у Миколаївському районі на 2018 рік розроблена відповідно до Конституції України, законів України від 21 травня 1997 рокуN 280/97-ВР«Про місцеве самоврядування в Україні», від 09 квітня 1999 року № 586-XIV «Про місцеві державні адміністрації», від 06 грудня 1991 року № 1932-XII «Про оборону України», Указу Президента України від 25 жовтня 2002 року №948/2002 «Про Концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді», Указу Президента України від 12 червня 2015 року №334/2015 «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді», обласної Концепції виховної діяльності навчальних закладів , згідно Обласній програмі «Молодь Львівщини» на 2016-2020 роки .Програма розроблена відповідно до розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 15 жовтня 2012року № 700/0/5-12 «Про затвердження Порядку розроблення обласних (бюджетних) цільових програм, моніторингу та звітності щодо їх виконання». Побудова громадянського суспільства, інтеграція України у світове та європейське співтовариство передбачають орієнтацію на Людину, її духовну культуру, виховання ціннісного ставлення до соціального оточення та самої себе, національно свідомого, високоосвіченого, життєво компетентного, толерантного громадянина - патріота, здатного до саморозвитку та самовдосконалення, відповідального перед своєю нацією.

Національно- патріотичне виховання має на меті формування національно- патріотичної свідомості, а саме: особистісної ідентифікації зі своєю нацією, віри в духовні сили та майбутнє країни, волі до праці на користь народу; усвідомлення моральних та культурних цінностей; знання історії, звичаїв, обрядів, символіки як всієї країни так і її регіонального різноманіття.

Головною домінантою національно-патріотичного виховання дітей та молоді є формування у особистості ціннісного ставлення до суспільства, держави та самої себе; відчуття свої належності до України, усвідомлення єдності власної долі з долею своєї країни; активної за формою та моральної, за змістом, життєвої позиції.

Поняття патріотизм, національно-державницькі інтереси, націоналізм титульної нації – це підвалини на яких сьогодні будується розвиток національної ідеї сучасної України.

Формування почуття патріотизму, активної громадської позиції, відданості справі, зміцнення державності реалізується в процесі навчання та виховання молоді в закладах освіти усіх рівнів.

На сучасному етапі розвитку України, в умовах загрози денаціоналізації, втрати державної незалежності та потрапляння в сферу впливу іншої держави, виникає необхідність здійснення системних заходів, спрямованих на посилення національно-патріотичного виховання дітей та молоді - формування нового українця, що діє на основі національних та європейських цінностей:

-                     повага до прав людини;

-                     толерантне ставлення до цінностей і переконань представників іншої культури, а також до регіональних та національно-мовних особливостей;

-                     верховенство права;

-                     рівність всіх перед законом;

-                     повага до національних символів;

-                     участь у громадсько-політичному житті держави;

готовність захищати суверенітет і територіальну цілісність України

Актуальність національно-патріотичного виховання зумовлюється водночас процесом становлення України як єдиної політичної нації. В умовах поліетнічної держави, воно покликане сприяти цілісності, соборності України, що є серцевиною української національної ідеї. При цьому важливо, щоб об’єднання різних етносів і регіонів України задля національного відродження, розбудови й вдосконалення суверенної правової держави і громадянського суспільства здійснювалось саме на базі демократичних цінностей, які в свою чергу мають лежати в основі патріотичного виховання.

                                                   3.Мета Програми

Системна організація військо-патріотичного виховання молоді має бути спрямована на підготовку її до оволодіння військовими професіями, формування психологічної та фізичної готовності до служби в Збройних Силах України, задоволення потреби підростаючого покоління. Мета патріотичного виховання конкретизується через систему таких виховних завдань:

- утвердження в свідомості і почуттях особистості патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого України;

- виховання поваги донаціональних символів (Герба, Прапора, Гімну України); Конституції України, Законів України, державної символіки;

- підвищення престижу військової служби, а звідси – культивування ставлення до солдата як до захисника вітчизни, героя;

- усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її патріотичною відповідальністю;

- сприяння набуттю дітьми та молоддю патріотичного досвіду на основі готовності до участі в процесах державотворення, уміння визначати форми та способи своєї участі в життєдіяльності громадянського суспільства, спілкуватися з соціальними інститутами, органами влади, спроможності дотримуватись законів та захищати права людини, готовності взяти на себе відповідальність, здатності розв’язувати конфлікти відповідно до демократичних принципів;

- формування толерантного ставлення до інших народів, культур і традицій;

- утвердження гуманістичної моральності як базової основи громадянського суспільства;

- культивування кращих рис української ментальності - працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності, бережного ставлення до природи, шанування свого коріння та традицій;

-формування мовленнєвої культури;

-спонукання зростаючої особистості до активної протидії українофобству, аморальності, сепаратизму, шовінізму, фашизму.

                                                   4. Завдання Програми:

Формування свідомого громадянина-патріота Української держави, представника української національної еліти через набуття молодим поколінням національної свідомості, активної громадянської позиції, високих моральних якостей та духовних цінностей.

         Захист національних інтересів держави, утвердження патріотизму, моральності та формування загальнолюдських цінностей молоді.

                            

5. Шляхи і засоби розвязання проблем районної Програми національно-патріотичного виховання

Реалізація пріоритетних завдань Програми сприяє інтеграції молоді до світової та європейської молодіжної спільноти та розвитку міжнародного молодіжного співробітництва.

Процес реалізації Програми передбачає здійснення комплексу експертно-аналітичних, організаційних, нормативно-правових, пілотних, впроваджувальних і підсумкових оціночних заходів.

Реалізація заходів Програми відбуватиметься за сприяння структурних підрозділів Миколаївської районної державної адміністрації постійної комісіїз питань охорони здоров’я, материнства, соціального захисту, молодіжної політики, фізичної культури та спорту , інших громадських об’єднань, інститутів громадянського суспільства району та області.

6. Заходи Програми (кошторис)

Назва та опис заходу, термін виконання Назва статті витрат на реалізацію заходу програми Розрахунок витрат Загальна сума витрат (грн.)

1.Створення першої фото книги пам’яті учасників АТО з Львівської області і не тільки (збір та видання свідчень)

Книгу планується видати в кількості 30-40 інтерв'ю. Розповсюдити на патріотичних заходах, а також, у бібліотеках району та області.

(Впродовж року)

Запис, розшифрування та редагування інтерв’ю в зоні АТО.

Видання книги

 

10000

11 000

 

 

Всього   21 000

2.Організаційні заходи із залученням молоді до волонтерської допомоги військовим, які перебувають у зоні АТО та демобілізованим.

2.1.Кошти на транспорт, який відправлятиметься у зону АТО та інші відповідніоргзаходи. Відвідування військового шпиталю, поранених та демобілізованих. (впродовж року)

2.2. Відвідування музейних установ з напрямком національно-патріотичного виховання (впродовж року)

Оргзаходи  

10000

 

Всього 10 000

 

 

 

40 000

7.Організація спортивних змагань для молоді

7.1.Проведення військово-спортивних турнірів, присвячених вшануванню пам’яті місцевих загиблих учасників рос.-укр.    війни

(впродовж року)

7.2. Участь команди юнаків району в обласних змаганнях школярів з допризовної підготовки

Медалі, грамоти, подарунки

Оренда спортивного спорядження, майданчиків, спортзалів.

 

5000

15000

 

Всього 20 000

 

8.Організація військово-патріотичних вишколів для учнів шкіл з Миколаївського району та інших прилеглих районів.

8.1.Вишколи проводитимуться впродовж одного дня (у навчальному центрі 8-го окремого батальйону УДА) 10 вишколів по 60дітей(квітень-вересень)

8.2. Проведення районного дитячо-юнацького фестивалю «Сурми звитяги»

Інструктори

Додаткові засоби

Харчування

Нагородження переможців

 

40000

40000

60000

7 000

 

 

План вишколу:

1. 9:00 по 9:30 привітання

2. 9:30 - 10:00 перекус

3. Заняття:

     1 група. З 10:00 по 11:00 поводження зі зброєю,теорія в класі

     2 група. З 10:00 по 11:00 тактична медицина

     3 група.З 10:00 по 11:00 стрільба з пневматичної зброї

     3 група з 11:00 по 12:00 поводження зі зброєю,теорія в класі

     1 група з 11:00 по 12:00 тактична медицина

     2 група з 11:00 по 12:00 стрільба з пневматичної зброї

2 група з 12:00 по 13:00 поводження зі зброєю,теорія в класі

3 група з 12:00 по 13:00 тактична медицина

1 група з 12:00 по 13:00 стрільба з пневматичної зброї

4. З 13:00 по 14:00 обід

5. З 14:00 по 15:00 бесіда з ветеранами АТО(ЗСУ,Добровольці)

6. З 15:00 по 16:00 змагання між трьома групами по поводженню зі зброєю

7. З 16:00 по 17:00 змагання між трьома групами,тактична медицина, стрільба з пневматичної зброї

8. З 17:00 по 18:00 вечеря

9. З 18:00 по 19:00 перегляд патріотичного фільму

                                                            

   

        

Всього 140 000

10. Проведення заходів з учнями старших класів.

Проведення польових зборів.

1. Стрільба з бойової зброї,

на обладнаному стрільбищі.

2. Облаштування позиції.

3. Метання навчальної гранати.

4.Основи вартової служби.

5. Проведення районного етапу військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)

Харчування, інструктори, патрони, додаткові засоби.

Харчування команд (14 команд х 10 учасників х 60 грн.

 

25000

Всього 25000

8 400

11. Перепідготовка вчителів для уроків "Захист Вітчизни".

1. Будова, властивості

АК-74.

2.Будова властивості

РГД-5, Ф-1.

3.Будова та властивості

РПГ-22,26.

4.Основи тактичної підготовки.

5.Основи тактичної медицини.

6. Основи військової фізпідготовки.

7.Основи топографії.

8.Стрільба з бойової зброї.  

                                                                          

Харчування, інструктори, патрони, додаткові засоби.  

10000

 

 

Всього 10000

                                               7. Очікувані результати:

       – створення ефективної виховної системи національно-патріотичного виховання молоді;

       –забезпечення у молодого покоління розвинутої патріотичної свідомості і відповідальності, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про спільне благо, збереження та шанування національної пам’яті;

       –зацікавленість молоді щодо служби у Збройних силах України, готовність до захисту України та виконання громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, цілісності, незалежності України, з метою становлення її як правової, демократичної, соціальної держави;

         –збереження стабільності в суспільстві, соціальному та економічному розвитку країни, зміцнення її обороноздатності та безпеки;

       Необхідною умовою втілення Програми в практику є широке обговорення її положень і завдань, проведення конференцій, круглих столів, семінарів, що будуть актуалізувати порушені цією Програмою питання і завдання та спонукатимуть до розроблення конкретних заходів з їх реалізації.

8. Обсяги і джерела фінансування,

строки та етапи виконання Програми

Обсяги фінансування Програми складають 247 000 тис грн за рахунок коштів бюджету Миколаївської районної ради.

9. Координація та контроль за ходом

виконання Програми

Координація діяльності, спрямованої на виконання Програми, покладається на Миколаївську районну раду та "8-й окремий батальйон Української Добровольчої Армії" ГО"Аратта-Альянс".

                                   10. Терміни реалізації Програми:

Програма реалізується протягом 2018 року.