«ПОГОДЖЕНО»           «ЗАТВЕРДЖЕНО»       
Перший заступник голови Миколаївської районної державної адміністрації           Голова Миколаївської районної
   ради                      
__________________Я.С.Лукомський             _________________  Т.Б.Зубрицький       
_______________________2018             ____________________2018       


«ПОГОДЖЕНО»         «ПОГОДЖЕНО»       
Начальник фінансового управління Миколаївської  райдержадміністрації
__________________  З.М.Москалюк        Голова постійної бюджетної комісії         районної ради з питань економіки, бюджету, податків, розвитку підприємництва
_______________ Л.І.Сорочак    


ПРОГРАМА
підтримки органів виконавчої влади
 Миколаївського району на 2018 р.

І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
Районна програма підтримки органів виконавчої влади у Миколаївському районі на 2018 рік (далі – Програма) розроблена відповідно до Конституції України, Бюджетного кодексу України, законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», та з врахуванням того, що протягом останніх років фінансування видатків із загального фонду Державного бюджету на утримання районної державної адміністрації не забезпечує в повному обсязі проведення видатків до потреби на виконання, як делегованих районною радою так і власних повноважень.
Для виконання делегованих і власних повноважень мобілізуються усі наявні ресурси – матеріально-технічні, трудові, фінансові. Однак, їх обсяг обмежується граничними видатками державного бюджету, що не вистачає для забезпечення ефективної та якісної діяльності.
Разом з тим, залучення додаткових коштів, зокрема, із позабюджетних джерел обмежується антикорупційним законодавством.
Інші шляхи розв’язання зазначеної проблеми, ніж залучення коштів районного бюджету, відсутні.
      
IІ. ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА
Миколаївська районна державна адміністрація є ключовим елементом системи державного управління в районі, від ефективного функціонування якого залежить перетворення району в правову, демократичну територію зі сформованим громадянським суспільством і високим рівнем економічного та соціального розвитку та забезпечує виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня.
У межах своїх повноважень райдержадміністрація здійснює функції виконавчої влади на території Миколаївського району Львівської області, а також реалізує повноваження, делеговані їй Миколаївською районною радою.
Обов’язками державних службовців є забезпечення ефективної роботи та виконання завдань державних органів відповідно до їх компетенції, недопущення порушень прав і свобод людини та громадянина, безпосереднє виконання службових обов’язків, своєчасне і точне виконання рішень державних органів чи посадових осіб, розпоряджень і вказівок своїх керівників, постійне вдосконалення організації своєї роботи і підвищення професійної кваліфікації, сумлінне виконання своїх службових обов’язків, ініціатива і творчість у роботі.
Для забезпечення функцій, покладених державою на районну державну адміністрацію та виконання завдань, делегованих їй районною радою, необхідне достатнє фінансування.
Однак, Миколаївська районна державна адміністрація зазнає значних труднощів у фінансовому та матеріально-технічному забезпеченні. Фінансування видатків районної державної адміністрації на 2018 рік, аналогічно як і в попередні бюджетні роки, не забезпечує витрати на виконання повноважень в повному обсязі.       
Починаючи з 2015 року Урядом започатковано впровадження ряд реформ у різних сферах діяльності, у тому числі продовжити процес децентралізації повноважень. Перед працівниками органів виконавчої влади поставлено цілий ряд завдань щодо забезпечення ефективної реалізації реформ на місцевому рівні, у тому числі з урахуванням змін до податкового законодавства та підвищення самостійності місцевих бюджетів. Передано додаткові повноваження у сферах освіти та охорони здоров’я. Також запроваджуються умови для стимулювання об’єднання територіальних громад з низькою фінансовою спроможністю та чисельністю мешканців (для подальшого проведення адміністративної реформи). За створення умов для розвитку економіки, господарської та соціально-культурної діяльності відповідної території повна відповідальність покладається на місцеві органи виконавчої влади, зокрема районної ланки.
Надзвичайно важливим є необхідність забезпечення зручних і сприятливих умов отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання шляхом забезпечення функціонування Центру надання адміністративних послуг. ЦНАП сьогодні є однією з найкращих організаційних форм надання послуг та взаємодії влади і громади.      Завдяки ЦНАПу за принципом «єдиного офісу» і «відкритого простору», в межах одного приміщення різні органи влади зможуть зручно та швидко обслуговувати населення. Для цього необхідно і надалі проводити удосконалення ефективної системи надання адміністративних послуг райдержадміністрацією, в тому числі і шляхом належного забезпечення центру.   
У зв'язку з набранням чинності новою редакцією законів України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про внесення змін до закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень із травня 2016 року райдержадміністрація здійснює реєстрацію речових прав на нерухоме майно та реєстрацію юридичних і фізичних осіб. Це також тягне за собою додаткове фінансове забезпечення на утримання реєстраторів та їх технічного забезпечення.
Приведення до вимог приміщення архівосховища району, придбання та встановлення стелажного обладнання, підшивка документів які знаходяться на довготривалому або постійному зберіганні в архіві, упорядкування та передача на постійне зберігання в районний архівний відділ документів райдержадміністрації.
Управління соціального захисту населення райдержадміністрації забезпечує реалізацію державної соціальної політики на території району у сфері соціального захисту населення. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення управління не відповідає рівню покладеної на його працівників відповідальності за своєчасне і якісне виконання завдань.
Управління фінансів райдержадміністрації   забезпечує реалізацію державної бюджетної політики на території  району. Здійснює загальну організацію та управління виконанням районного бюджету на території району, координує діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету, проведення експертизи проектів нормативно-правових документів райдержадміністрації та районної ради в частині дотримання бюджетного законодавства та можливості фінансового забезпечення. Здійснює контроль за відповідністю бюджетному законодавству показників затверджених бюджетів, розпису бюджету, кошторисів бюджетних установ та інших документів, які використовуються у бюджетному процесі, щодо міського, селищного та сільських бюджетів. Недостатнє фінансування установи негативно впливає на виконання поставлених завдань. Додатковий фінансовий ресурс дозволить забезпечити на належному рівні поточну роботу установи та частково оновити матеріально-технічну базу.
 Одним із проблемних питань довгі роки залишається приведення до санітарних і технічних вимог адмінприміщень райдержадміністрації та її структурних підрозділів. 
Потребують нагального вирішення ряд інших проблемних питань:
належне утримання об'єктів державної власності, спільної власності  громади міста, в яких розміщені органи виконавчої влади району;
забезпечення належного рівня інформаційно–телекомунікаційної мережі райдержадміністрації;
погашення витрат на ремонт та обслуговування комп’ютерної техніки та периферійного обладнання та ряд інших.
Для забезпечення більш ефективного та продуктивного здійснення делегованих повноважень, переданих районною радою та функцій, покладених державою, з метою оперативного вивчення та розв’язання соціально-економічних проблем району, райдержадміністрації необхідно:
проводити виїзні тематичні семінари, наради на території населених пунктів району;
здійснювати виїзні перевірки з питань легалізації заробітної плати та робочих місць в населених пунктах району;
здійснювати моніторинг торговельної мережі щодо дотримання вимог чинного законодавства в сфері торгівлі суб’єктами господарювання;
проводити обстеження та зустрічі із громадами району з питань децентралізації влади, упровадження реформ, якості медичного забезпечення, транспортного сполучення та надання освітніх, побутових, культосвітніх  послуг;
вивчення стану будівництва та реконструкції об’єктів  соціально-побутової, соціально-культурної інфраструктури, використання земель, природних ресурсів  на території  району;
брати участь в основних організаційно-масових заходах суспільно-політичного, економічного та культурного характеру, які проводитимуться в районі задля сприяння консолідації суспільства, налагодження діалогу між владою та громадськістю.
Досягнення поставлених завдань можливе за наявності кваліфікованого кадрового потенціалу, здатного до генерування ідей, креативного мислення, постійного підвищення свого кваліфікаційного рівня та належного матеріально – технічного забезпечення.
Одним із вагомих факторів спрямування активності працівників на досягнення конкретних результатів є мотивація (стимулювання). Ефективність мотивації та стимулювання значною мірою пов’язана з проблемою диференціації доходів працівників апарату райдержадміністрації та її структурних підрозділів. Реалізація завдань програми передбачає приведення розміру їх заробітної плати до рівня працівників інших органів влади районної ланки.     
Відсутність  ефективних та мотивованих держслужбовців унеможливлює запровадження усіх запланованих реформ.
Проведення вищевказаних заходів  потребує відповідного фінансування, однак, обмежений обсяг коштів не забезпечить в достатній мірі виконання повноважень та здійснення відповідних заходів, спрямованих на зростання економіки та вирішення проблемних питань в усіх галузях господарського комплексу району, покращення соціально-економічного та культурного розвитку району.
Таким чином, створення і підтримка належних умов  для ефективного функціонування  райдержадміністрації та її структурних підрозділів є проблемою, для розв’язання якої розроблена дана Програма.

IІІ. МЕТА І ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ ПРОГРАМИ
Розвиток території району – комплексний процес змін його економічної, політичної і духовних сфер, що приводить до змін умов життя людини та забезпечення сталого соціально-економічного розвитку адміністративно–територіальних одиниць району, підвищення їх конкурентоспроможності.
Розвиток району – це суб’єктивний процес, що відбувається під впливом управлінських заходів з боку районної державної адміністрації.
Метою програми є:
забезпечення  діяльності  Миколаївської районної державної адміністрації щодо виконання державної регіональної політики, створення умов для динамічного,  збалансованого соціально-економічного розвитку Миколаївського району;
підвищення дієвості управлінських рішень, удосконалення роботи органів державної влади шляхом  співпраці та посилення взаємодії органів виконавчої влади з органами місцевого самоврядування;
створення організаційних, фінансових і матеріально-технічних умов для реалізації конституційних прав громадян на інформацію; забезпечення реалізації державної політики в інформаційній сфері на території району, утвердження свободи слова, розбудови громадянського суспільства, вирішення проблем функціонування і розвитку інформаційної сфери району; задоволення потреб населення району в інформаційній продукції, забезпечення відкритості в діяльності  районної  державної адміністрації;
забезпечення виконання власних повноважень та делегованих районною радою районній державній адміністрації, які здійснюються апаратом районної державної адміністрації, управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, а також консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, службами і комісіями, утвореними головою районної державної адміністрації;
проведення аналізу роботи органів місцевого самоврядування у межах повноважень і в порядку, визначених законодавством, надання методичної та іншої практичної допомоги з удосконалення організації їх роботи, підготовка пропозиції щодо поглиблення взаємодії районної державної адміністрації з органами місцевого самоврядування для спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку району.
Мету програми передбачається досягти шляхом:
удосконалення системи управління в органах виконавчої влади;
підвищення рівня удосконалення технології обліку та обробки наявної інформації для якнайшвидшої підготовки та видачі відповідних юридичних, бухгалтерських та інших документів, які є компетенцією органів державного управління.

V. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕННЯ ПРОГРАМИ
Фінансування видатків на часткове матеріально-технічне, організаційне та інше забезпечення діяльності районної державної адміністрації здійснюється в межах виділених бюджетних коштів. Згідно статті 85 Бюджетного кодексу України, в умовах відсутності заборгованості місцевого бюджету за захищеними статтями видатків протягом року, фінансове забезпечення Програми здійснюється на підставі рішення районної ради за рахунок вільного залишку бюджетних коштів або перевиконання дохідної частини загального фонду місцевого бюджету.

V. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
У результаті виконання Програми очікується:
виконання в більш якісній мірі повноважень райдержадміністрацією та її структурними підрозділами;
покращення надання адміністративних послуг населенню району;
належне функціонування в районі Центру надання адміністративних послуг в кінцевому результаті дасть широкі інформаційні можливості забезпечення прозорості, відкритості та зрозумілості дій у сфері надання адміністративних послуг;
налагодження ефективного процесу та забезпечення реєстрації речових прав на нерухоме майно та юридичних і фізичних осіб;
уникнути соціальної напруги серед працівників районної державної адміністрації через неналежні умови праці.
побудова нової управлінської моделі та створення оптимальної, ефективної і стабільної системи органів виконавчої влади в умовах очікуваного скорочення чисельності працівників, здійснення низки заходів по запобіганню корупційних дій з боку посадових осіб.

VI. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ
Координацію за ходом виконання Програми здійснюють перший заступник, заступник голови, керівник апарату райдержадміністрації.
Замовником виконання заходів, фінансування яких відповідно до Програми, здійснюється з районного бюджету, є райдержадміністрація з її структурними підрозділами.
Загальний контроль за ходом виконання завдань Програми та цільовим використання покладається на постійну комісію Миколаївської районної ради з питань економіки, бюджету, податків, розвитку підприємництва.
Відповідальні виконавці Програми (апарат райдержадміністрації та її структурні підрозділи) щорічно здійснюють обґрунтовану оцінку результатів її виконання та, при потребі, розробляють пропозиції щодо доцільності продовження тих чи інших заходів і завдань.
Фінансове управління райдержадміністрації щорічно до 10 числа місяця, наступного за звітним роком, подає Миколаївській районній раді та постійній комісії Миколаївської районної ради з питань економіки, бюджету, податків, розвитку підприємництва необхідну інформацію про хід виконання Програми та використання коштів з районного бюджету.