Затверджено
Перший заступник
голови райдержадміністрації

_____________ Я.Лукомський

«__» ________ 20____ року

МП    Затверджено
Рішення сесії
районної ради

____________________ Т.Зубрицький

№ ___ «__» __________ 20____ року

МП       
         

Районна цільова комплексна програма  навчання дітей  навикам плавання
у Миколаївському районі 2018-2021 роки

 
Погоджено
Голова постійної комісії з питань економіки, бюджету, податків,
розвитку підприємництва Миколаївської районної ради

_______________ Л.Сорочак

«__» __________ 20___ року    Погоджено
Голова профільної комісії з питань молоді, спорту, культури і туризму Миколаївської районної ради


____________ М.Галущак

«__» __________ 20___ року

       
Погоджено
Заступник голови Миколаївської районної державної адміністрації

_________________      В.Козоглодюк
«__» ________ 20__ року     Погоджено
Начальник фінансового управління
Миколаївської районної державної адміністрації

_________________ З.Москалюк
«__» ________ 20___ року

МП

       
Погоджено
Начальник відділу економічної
політики райдержадміністрації

 _________________ М. Ланчевич

«__» ________ 20___ року

МП    Розробник :
Завідувач сектору молоді та спорту
Миколаївської райдержадміністрації

________________ І.Наконечний

«__» ________ 20___  року

МП    


м. Миколаїв
2018 рік
Районна цільова Програма навчання дітей навикам плавання  
у  Миколаївському районі на 2018-2021 роки.
Завдання Програми навчанню навикам плавання у Миколаївському районі на 2018-2021 роки (надалі Програма) є навчання дітей шкільного віку  основ  плавання, створення належних  умов для навчання, популяризації здорового способу життя, заняття спортом та фізичною культурою. Заняття плаванням та проведення дозвілля на воді є дуже важливим чинником здорового способу життя, оптимальним видом рухової активності для кожної людини незалежно від віку і статі, ефективним лікувально-профілактичним засобам та життєво необхідним навиком.
В Україні вміють плавати менше 10-ти відсотків населення. Навички плавання мають тільки троє з десяти молодих людей призовного віку. Державні тести з плавання не можуть скласти більше 80% учнівської  молоді, лише 0,12 відсотку громадян займаються плаванням в оздоровчих групах та секціях.
Невміння плавати значно обмежує можливості повноцінного життя та активного відпочинку громадян, при цьому незахищені верстви населення позбавлені можливості відвідувати плавальні басейни через їх брак. Переважна більшість громадян району не має можливості займатися лікувально-оздоровчим плаванням за призначенням лікарів. Незадовільний технічний стан плавальних басейнів (с.Київець) які на сьогоднішній день не функціонують.
Проблеми розвитку масового плавання негативно впливають на пошук талановитих дітей-резерву для  збірної команди району, області, України з цього стратегічного олімпійського виду спорту Мало приваблює відвідувачів басейн СОК «Ювілейний»  м. Миколаєва  для його  відвідування, зменшуються  можливості надання додаткових послуг у  спортивному закладі.
Мета цієї Програми є розширення можливостей здобуття вмінь та навиків плавання учнями шкіл Миколаївського району, забезпечення навчання щонайменше 100 учнів щорічно в Миколаївській дитячо-юнацькій спортивній школі, залучення до плавання дітей з числа соціально-незахищених, пільгових  категорій, створення належних умов для навчання плаванню.
     1.Проведення міжшкільних змагань з плавання - термін: 2018-2021р.р.

Відповідальні: відділ освіти, сектор молоді та спорту  Миколаївської районної державної адміністрації, Миколаївська районна дитячо-юнацька спортивна школа,  Миколаївський СОК «Ювілейний»
    2.Забезпечення проведення занять з плавання учнів ЗОШ, НВК та позашкільні навчальні заклади  Миколаївського  району -  термін: 2018-2021 р.р.
Шляхи і способи розв'язання проблеми та термін виконання програми передбачається розв'язати протягом 2018-2021 р.р., шляхом поетапного зміцнення матеріально-технічної бази, кадрового та фінансового потенціалу, удосконалення  нормативно – правової бази, реалізації комплексних заходів, спрямованих на :
проведення спортивно-масових заходів;
підготовку ліцензованих інструкторів з плавання ;
введення до навчальних програм закладів освіти занять з плавання;
забезпечення на безоплатній основі навчання плавання учнів 2-4 класів загальноосвітніх шкіл,учасники АТО, діти учасників АТО, діти з багатодітних сімей;
створення умов для навчання та занять плаванням, у тому числі
лікувально-оздоровчим, різних верств населення усіх вікових груп;
відновлення басейнів у нашому районі  ;
удосконалення нормативно-правової бази з  розвитку плавання, безпеки
 на воді;
запровадження ефективних механізмів партнерства та взаємодії між органами влади , громадськими організаціями та спортивними організаціями ;
популяризацію занять плаванням засобами масової інформації
(радіомовлення, газета « Громада»,  Миколаївські Вісті, сайти Миколаївської РДА, Миколаївської районної ради ) .

Очікувані результати виконання Програми, визначення її ефективності.
Реалізація Програми дасть можливість отримати такі вагомі соціальні результати:
- створити умови для занять плаванням, у тому числі оздоровчим, для широких верств населення;
- сформувати у громадян району життєво необхідні навички плавання та активного  дозвілля;
- збільшити чисельність осіб, які щорічно займатимуться плаванням (до 1000  дітей);
- зменшити кількість трагічних випадків на воді;
- сприяти зміцненню здоров'я та профілактиці захворювань усіх верств населення;
- запобігати поширенню шкідливих звичок серед населення, особливо дітей та молоді;
- підвищувати рівень фізичної підготовленості юнаків та дівчат;
Оцінка фінансових, матеріально-технічних та трудових ресурсів необхідних для виконання Програми.
        Реалізація Програми  здійснюється  відповідно до  вимог чинного законодавства за рахунок коштів,передбачених у районному, обласному та місцевих бюджетах, а також  інших джерел, не заборонених законодавством.
        Обсяги  бюджетних асигнувань визначатимуться, виходячи з необхідності для забезпечення виконання  Програми , орієнтованих витрат  на реалізацію відповідно до встановлених норм та нормативів , прогнозованих цін та тарифів з урахуванням  індексу споживчих цін .

   Додаток 1
ПАСПОРТ
 «Цільова комплексна програма  навчання  навикам плавання
у Миколаївському районі  2018-2021 роки »
 (назва програми)

1. Ініціатор розроблення програми   -   сектор молоді та спорту  Миколаївської районної держадміністрації

2. Дата, номер документа про затвердження програми _______________________________________________________

3. Розробник програми   - сектор молоді та спорту  Миколаївської районної держадміністрації

4. Співрозробники  програми –   відділ освіти, сектор молоді та спорту Миколаївської районної держадміністрації, Миколаївський СОК «Ювілейний», Миколаївська ДЮСШ,

5. Відповідальний виконавець програми - відділ освіти, сектор молоді та спорту  Миколаївської   районної держадміністрації та Миколаївський СОК «Ювілейний» та Миколаївська ДЮСШ.

6. Учасники програми – сектор молоді та спорту  Миколаївської   районної держадміністрації
          
          7. Термін реалізації програми   2018 - 2021 роки
7.1. Етапи виконання програми
 (для довгострокових програм)         2018-2019 роки  І-й етап ;
                                               2020-2021 роки  ІІ-й етап        
9. Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для реалізації
програми, тис. грн., всього,           1575.0 тис.грн
у тому числі:
9.1. коштів районного бюджету   -     820.0 тис.грн

коштів інших джерел  (вказати)  -      755.0 тис.грн


Заступник голови Миколаївської районної
державної адміністрації                                                   В.В.Козоглодюк
                        
Завідувач сектору молоді та спорту                                І.І.Наконечний                  

Ресурсне забезпечення районної (бюджетної) програми
« Цільова комплексна програма  навчання дітей  навикам плавання
у Миколаївському районі 2018-2020 роки »
 (назва програми)
10.
 
Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми    2018 рік    2019рік    2020 рік    2021 рік    Усього витрат на виконання програми       
Усього,    200.0    300.0    425.0    550.0    1575.0       
у тому числі:                           
районний бюджет     120.0    170.0    230.0    300.0    820.0       
бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування    30,0    50,0    75.0    100.0    255.0       
кошти небюджетних джерел    50.0    100.0    150.0    200.0    500.0    


Заступник голови райдержадміністрації                                        В.В.Козоглодюк
                             

Завідувач сектору                                                     І.І.Наконечний