Затверджено

Голова Миколаївської районної державної адміністрації

_________________Оприск Т.П.

«__» __________ 2017 року

 

Затверджено

Рішення сесії районної ради

№ ___ «__» __________ 2017 року

Голова Миколаївської районної ради

_____________________ Т.Зубрицький

Погоджено

Перший заступник голови Миколаївської районної державної адміністрації

_________________Я.Лукомський

«__» ________ 2017 року

ПРОГРАМА

ведення містобудівного кадастру

у Миколаївському районі Львівської області

на 2017р.

Погоджено

Голова постійної комісії з питань економіки, бюджету, податків,

розвитку підприємництва Миколаївської районної ради

_______________Л. Сорочак

«__» __________ 2017__ року

 

Погоджено

Голова постійно діючої комісії з питань земельних відносин і використання природних ресурсів Миколаївської районної ради

________________І.В.Лалак

«__» ________ 2017 року

МП

Погоджено

Начальник відділу економічної політики Миколаївської районної державної адміністрації

 

_________________ М.Ланчевич

«__» ________ 2017 року

 

Погоджено

Заступник начальника фінансового управління

Миколаївської районної державної адміністрації

_________________ О.Гнатів

«__» ________ 2017 року

МП

   
       
   

Розробник

Начальник відділу містобудування та архітектури Миколаївської районної державної адміністрації

__________________О.Телішевський

«__» ________ 2017 року

 
           

м. Миколаїв 2017 рік

І. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма

«Цільова Програма ведення містобудівного кадастру у Миколаївському районі на 2017 рік» (далі - Програма) розроблена на виконання законів України «Про основи містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності» та «Про Генеральну схему планування території України», пункту 4 Порядку проведення моніторингу Генеральної схеми планування території України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 р. № 1291, Положення про містобудівний кадастр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 559, Порядку обміну інформацією між містобудівним та державними земельними кадастрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 556, керуючись ДБН Б. 1-1-93 «Порядок створення і ведення містобудівних кадастрів», «Порядком проведення містобудівного моніторингу» (наказ Мінрегіону України від 01.09.2011 р. № 170), статті 22 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (далі – Закону), розпорядження голови обласної державної адміністрації від 20 жовтня 2011 № 1091/0/5-11.

Відповідно до норм чинного законодавства Кабінетом Міністрів України та Міністерством регіонального розвитку України поставлено завдання здійснити організаційні заходи щодо створення і забезпечення функціонування служб містобудівного кадастру на регіональному та базовому рівнях.

Створення відповідної геоінформаційної системи містобудівного кадастру має стати інтегрованим корпоративним рішенням, яке базується на сучасних геоінформаційних технологіях зі створенням геопорталу даних (із включенням до єдиної системи інформаційних ресурсів даних галузевих кадастрів, на місцевому рівні та іншої, обумовленої законодавством інформації) і визначенням єдності організаційних, технічних та технологічних принципів будування геоінформаційних підсистем різного рівня.

Ведення містобудівного кадастру на території Миколаївського району здійснюється службою   містобудівного   кадастру   шляхом   формування   і

актуалізації інформаційних ресурсів містобудівного кадастру відповідного рівня після отримання, систематизації, узагальнення та реєстрації відомостей

і документів, що надійшли від базових суб'єктів містобудівного кадастру, рішень органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо планування і забудови території та результатів містобудівного моніторингу.

З метою реалізації державної політики у сфері містобудування постає необхідність запровадження комплексного підходу до вирішення питання щодо створення містобудівного кадастру – державної системи зберігання і використання геопросторових даних про територію, адміністративно-територіальні одиниці, екологічні, інженерно-геологічні умови; інформаційних ресурсів державних будівельних норм, стандартів і правил для задоволення інформаційних потреб у плануванні територій та будівництві, що дозволить реалізувати схему планування території Миколаївського району та стратегію розвитку району, закладену на певний термін.

ІІ. Мета Програми

Метою програми є удосконалення містобудівної діяльності, в тому числі шляхом функціонування містобудівного кадастру, який дасть можливість забезпечити органи управління, проектні установи, зацікавлені організації і особи актуальною і об'єктивною інформацією про дійсний стан і статус об’єктів нерухомості та землекористування, зміни їх характеристик, функціонального використання, результатів економічної оцінки, метричні дані тощо.

ІІІ. Напрями діяльності

Програма передбачає наступні пріоритетні напрями діяльності.

3.1.Провести інвентаризацію наявних матеріалів, дані яких передбачається

ввести до містобудівного кадастру, забезпечити розроблення містобудівної документації, планово-картографічного матеріалу, яких за результатами інвентаризації не вистачає. Зокрема, організувати створення єдиної цифрової топографічної основи району з планово-картографічними матеріалами масштабу 1:50 000, потреба в яких виникла у зв’язку з необхідністю ведення містобудівного кадастру.

3.2. Організувати інформаційно-комунікаційну систему автоматизації процесів збору, обробки, систематизації, реєстрації, зберігання та оновлення кадастрової інформації.

3.3 Встановити технічний комплекс геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру.

3.4. Опрацювати уніфіковані системи електронного документообігу для кадастрового обліку обміну кадастровими даними.

3.5. Встановити програмне забезпечення геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру.

3.6. Сформувати інформаційні ресурси містобудівного кадастру та введення в експлуатацію геоінформаційної системи і геопорталу містобудівного кадастру, в тому числі шляхом внесення інформації наявної в архівах відділу містобудування та архітектури Миколаївського райдержадміністрації.

3.7. Організувати забезпечення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, заінтересованих підприємств, установ, організацій і громадян містобудівною документацією.

ІV. Завдання Програми

4.1. Основні завдання, що визначені Програмою:

4.1.1. Організація створення та ведення містобудівного кадастру, визначення завдань моніторингу об’єктів, залучення науково-дослідних та проектно-вишукувальних організацій для впровадження інноваційних технологій ведення містобудівного кадастру.

4.1.2. Визначення пріоритетів формування містобудівного кадастру і черговості виконання робіт.

4.1.3.   Формування програмно-технічних комплексів.

4.1.4.   Організація робіт з інформаційного наповнення баз даних.

4.1.5. Формування інформаційно-комунікаційної системи обміну інформацією.

V. Заходи Програми.

Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,

необхідності створення

5.1. Містобудівний кадастр створюється та функціонує з метою забезпечення державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб України, а також фізичних і юридичних осіб іноземних держав необхідною інформацією. Містобудівний кадастр Миколаївського району є основним джерелом інформації про територію та використовується для визначення містобудівної політики, пріоритетних напрямків розвитку області, здійснення моніторингу забудови та іншого використання території.

5.2.   У систему містобудівного кадастру вводяться відомості про:

5.2.1. Єдину цифрову топографічну основу території Миколаївського району на підставі топографічних карт і планів та планово-картографічної основи державного земельного кадастру на територію району, результатів інженерно-геодезичних виконавчих знімань завершеного будівництвом об’єктів інфраструктури та результатів містобудівного моніторингу.

5.2.2. Межі населених пунктів та його адміністративно-територіальних одиниць на підставі даних державного земельного кадастру.

5.2.3. Генеральні плани населених пунктів району, плани зонування (зонінги) територій, історико-архітектурні опорні плани населених пунктів та детальні плани територій.

5.2.4. Інженерно-транспортну інфраструктуру на підставі топографічних карт і планів, даних експлуатаційних служб у сфері інженерно-транспортної інфраструктури, результатів інженерно-геодезичних виконавчих знімань завершених будівництвом об’єктів інфраструктури.

5.2.5. Будинки і споруди, їх правовий режим, технічний стан, архітектурну та історико-культурну цінність на підставі топографічних карт і планів, даних технічної інвентаризації, які містяться в архівних матеріалах бюро технічної інвентаризації.

5.2.6. Пам’ятки історико-культурної спадщини на підставі даних обліку пам’яток, що ведеться відповідним органом охорони культурної спадщини.

5.2.7. Затверджені містобудівні програми, схеми та проекти розвитку інфраструктури, охорони пам’яток історії, культури і природи, озеленення, благоустрою та захисту території, інвестиційні програми та проекти на підставі відповідних рішень органів місцевого самоврядування.

5.2.8. Іншу містобудівну документацію, матеріали проектної документації щодо об’єктів містобудування і будівництва відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

5.2.9. Червоні лінії та лінії регулювання забудови.

5.2.10. Екологічні та інженерно-геологічні характеристики окремих територій і земельних ділянок, можливість провадження на них містобудівної діяльності з урахуванням планувальних обмежень на підставі відповідної містобудівної документації, даних екологічних, гідрометеорологічних, радіологічних, санітарно-гігієнічних та інших досліджень, а також на підставі даних, отриманих з відповідних галузевих кадастрів та інформаційних систем щодо питань використання території, їх екологічного, інженерно-геологічного, сейсмічного, гідрогеологічного та іншого районування території області.

5.2.11. Нормативно-правові акти у сфері містобудування, а також будівельні норми, державні стандарти і правила на підставі рішень про їх затвердження відповідно до законодавства.

5.3.     Ведення містобудівного кадастру здійснюється за принципами:

5.3.1. Актуальності, достовірності, повноти, цілісності, точності та обґрунтованості інформаційних ресурсів містобудівного кадастру.

5.3.2. Відкритості та доступності інформації з містобудівного кадастру, законності її одержання, поширення і зберігання.

5.3.3.   Безперервності внесення до містобудівного кадастру відомостей про об’єкти містобудування, що змінюються.

5.3.4. Інтероперабельності з інформаційними системами державного земельного кадастру та інших галузевих кадастрів і реєстрами, що належать до державних інформаційних ресурсів.

5.3.5. Координації діяльності суб’єктів містобудівного кадастру, які забезпечують виробництво, оновлення, оброблення, зберігання, постачання та використання інформаційних ресурсів містобудівного кадастру.

5.4. Інформація, що міститься в містобудівному кадастрі, повинна використовуватися при розв’язанні завдань:

5.4.1.   Прогнозування розвитку, планування і забудови населених пунктів області.

5.4.2. Розміщення, проектування, будівництва і реконструкції об’єктів житлово-цивільного, виробничого, комунального та іншого призначення.

5.4.3. Охорони пам’яток архітектури і містобудування, регенерації історичних поселень.

5.4.4.   Створення соціальної, інженерної і транспортної інфраструктури

регулювання земельних відносин на відповідних територіях.

5.4.5.   Визначення зон економічної оцінки територій з урахуванням місцевих умов.

5.4.6.   Контролю за раціональним використанням територіальних ресурсів, аналізу реалізації затвердженої містобудівної документації та інше.

VІ. Очікувальні результати:

Забезпечувати прийняття управлінських рішень щодо формування безпечного середовища життєдіяльності населення, захисту території області від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, формування системи розселення, зниження рівня забруднення навколишнього природного середовища, ефективне і надійне функціонування об’єктів будівництва та інженерно-транспортної інфраструктури, охорону та раціональне використання природних ресурсів і територій з особливим статусом, у тому числі ландшафтів, об’єктів історико-культурної спадщини, земель сільськогосподарського призначення, водних ресурсів і лісів в інтересах сталого розвитку території області.

VІІ. Обсяги та джерела фінансування заходів Програми

Фінансування Програми буде передбачатися за рахунок коштів районного бюджету.

VІІІ. Права власності та порядок доступу до ГІС даних області.

8.1. Майнові права на геопросторові дані належать державі, юридичним та фізичним особам, за бюджети і на замовлення яких ці дані були створені.

8.2. Метадані на базові та профільні набори геопросторових даних ГІС області знаходяться виключно у державній власності.

8.3. Суб'єктам господарювання небюджетної сфери, інвесторам,
забудовникам інформація надасться у формі містобудівної кадастрової довідки.

8.4. Органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, замовникам   бюджетної   сфери,   власникам   інформації (у т.ч.   учасникам Комплексної програми створення та розвитку геоінформаційної системи управління та містобудівного кадастру Львівської області) інформація надасться безкоштовно.

8.5. Суб'єкти системи можуть обмежити публічний доступ до наборів і сервісів геопросторових даних у випадку, коли такий доступ міг би мати

небажаний вплив на міжнародні відносини, громадську безпеку або національну оборону, зокрема, коли такий доступ міг би мати небажаний вплив на:

8.5.1. конфіденційність дій органів державної влади та органів місцевого самоврядування, якщо ця конфіденційність передбачена законодавством;

8.5.2. міжнародні відносни, громадську безпеку або національну оборону;

8.5.3. діяльність судових органів, на хід судового процесу або здатність
державного органу вести слідство кримінального або дисциплінарного
характеру;

8.5.4. конфіденційність торговельної або промислової інформації, якщо
конфіденційність передбачена у національному законодавстві або положеннями міжнародних правових актів для охорони обгрунтованого економічного інтересу;

8.5.5. права інтелектуальної власності;

8.5.6. інтереси або охорону будь-якої особи, яка добровільно надала інформацію, що є предметом заяви, і яка зобов'язана передати цю інформацію, але вона не може бути обтяжена таким обов'язком без власної на це згоди;

8.5.7. охорону довкілля, якого стосується така інформація, як геопросторові дані про місця, де мешкають рідкісні види тварин або ростуть рідкісні рослини.

IX. Фінансове забезпечення Програми

В рамках обласної програми ведення містобудівного кадастру у Львівській області Департаментом архітектури та розвитку містобудування облдержадміністрації було придбано та надано у відання відділу Конкурентну ліцензію № 00100 від 05.10.2016. на використання підсистеми «Реєстрації містобудівної» документації програмного комплексу «SOFTPRO: Містобудівний кадастр». А також рекомендовано на місцевому рівні за кошти районного бюджету придбати другу частину Конкурентної ліцензії на підсистему «Бази даних інформаційних ресурсів» програмного комплексу «SOFTPRO: Містобудівний кадастр» та закупівлю комп’ютерної техніки і оргтехніки для належного функціонування служби містобудівного кадастру на території району.

Фінансування Програми передбачається за рахунок коштів районного бюджету.

На виконання Програми на 2017 необхідне наступне матеріально технічне забезпечення:

з/п

Найменування необхідного програмного, ліцензійного забезпечення та комп’ютерної техніки

Необхідна сума коштів, грн

(орієнтовна)

 
1. Конкурентна ліцензія на підсистему «База даних інформаційних ресурсів» програмного комплексу «SOFTPRO: Містобудівний кадастр» 19 750  
 
2

Комп’ютер CPU Core i5-6402P QUAD-CORE 2,80Ghz-3,40GHz(Turbo)/6Mb/s1151/14nm/65W     Skylake-S /Intel HD Graphics - GPU Type: HD 510

DDR4 RAM 8GB GOODRAM 2133MHz PC4-17000

HDD 2Tb Toshiba Mars VC Asus GeForce GT710 2048Mb DDR3, 954Mhz/1800MHz

18 000

 
Монітор LED 24" 240V5QDAB, IPS-ADS, D-SUB, DVI-D, HDMI 5 000  
Блок безперебійного живлення Powercom BNT-800A, Schuko 2 000  

Win10ProUkr

4 000  
  EsetSmart Sec 1 000  
3.

Струменевий кольоровий принтер з додатковими функціями сканера і ксерокса формату А3МФУ А3 EPSON L1455 

35 000

 
  ВСЬОГО:

85 000

 

Начальник відділу

містобудування та архітектури

Миколаївської райдержадміністрації                                                О.Телішевський      


Додаток 1

ПАСПОРТ

цільової програми ведення містобудівного кадастру

у Миколаївському районі на 2017 рік

1. Ініціатор розроблення програми Відділ містобудування та архітектури Миколаївської райдержадміністрації
2. Дата, номер і назва розп. документу про розроблення програми  
3. Розробник програми Відділ містобудування та архітектури Миколаївської райдержадміністрації
4. Співрозробники програми                                      -------
5. Відповідальний виконавець програми Відділ містобудування та архітектури Миколаївської райдержадміністрації
7. Учасники програми

Відділ містобудування та архітектури Миколаївської райдержадміністрації

Управління Держгеокадастру                                    уМиколаївському районі

Органи виконавчої влади, органи місцевого   самоврядування,   суб'єкти господарювання усіх форм власності, які виробляють, оновлюють, обробляють, зберігають, постачають та використовують інформаційні ресурси, що підлягають реєстрації та обліку в системі містобудівного кадастру
 
7.1 Термін реалізації програми 2017 р.
8. Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Районний бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми,

всього,

у тому числі:

85 000

9.1. коштів обласного бюджету -----
  коштів місцевого бюджету 85 000
  коштів інших джерел ------

Перший заступник голови Миколаївської

районної державної адміністрації                                                           Я.С.Лукомський

         

                                                                               

Начальник відділу

містобудування та архітектури

Миколаївської райдержадміністрації                                                  О.Телішевський    

                                                                                                                                                                


Додаток 2

Ресурсне забезпечення регіональної *

цільової програма ведення містобудівного кадастру у Миколаївському районі на 2017 рік

                                                                                                                                                                                                 тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми 2017 рік Усього витрат на виконання програми
Усього, 85. 000 85. 000
у тому числі: - -
обласний бюджет - -
районний бюджет** 85. 000 85. 000
бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування** - -
кошти небюджетних джерел** - -

                 Перший заступник голови Миколаївської

                 районної державної адміністрації                                                                                            Я.С.Лукомський

         

                                                                               

                 Начальник відділу

                 містобудування та архітектури

                 Миколаївської райдержадміністрації                                                                                        О.Телішевський                                              

                      


Додаток 3

Перелік напрямів, завдань, заходів і результативних показників

районної (бюджетної) цільової програми*

Цільова програма ведення містобудівного кадастру у Миколаївському районі на 2017 рік

 

N

з/п

Назва напряму діяльності Строк викн. заходу Виконавці Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінан.

Очікуваний результат
1 Закупівля Конкурентної ліцензії на підсистему «Реєстрації містобудівної документації» програмного комплексу «SOFTPRO: Містобудівний кадастр» I-ІІ квартал 2017 року Відділ містобудування та архітектури Миколаївської райдержадміністрації районний бюджет 19 750 Забезпечення належного функціонування служби містобудівного кадастру на території району

   2

Закупівля комп’ютерної техніки

та оргтехніки

I-ІІ квартал 2017 року Відділ містобудування та архітектури Миколаївської райдержадміністрації районний бюджет 65000 Забезпечення належного функціонування служби містобудівного кадастру на території району
Усього на програму                                                                                                                  85 000

                     Перший заступник голови Миколаївської

                     районної державної адміністрації                                                                                            Я.С.Лукомський

 

                       Начальник відділу містобудування та архітектури

                     Миколаївської райдержадміністрації                                                                                        О.Телішевський